ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ι. ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΔΡΑ:                   Λ. Δημοκρατίας 230 – 68132 Αλεξανδρούπολη

Α.Φ.Μ.:                999386433

Δ.Ο.Υ.:                  Αλεξανδρούπολης

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.:      54675321000